Privacyverklaring

AVG Wet met betrekking tot persoonsgegevens

Centrum voor Mindfulness Flevoland

Yvonne Tuinte, verloskundige/mindfulnesstrainer/auteur

Drielander 15/Dronten/0615535338

Deze privacyverklaring gaat over welke persoonsgegevens (gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele, natuurlijke persoon) Centrum voor Mindfulness Flevoland (CvMF) van u verzamelt en hoe deze worden verwerkt wanneer u bij CvMF een training komt volgen. In de Privacyverklaring komt kort samengevat het volgende aan bod:

  • Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welke doelen.
  • De beveiliging van uw persoonsgegevens.
  • Uw rechten met betrekking tot (het verwerken van) uw persoonsgegevens.
Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van een behandeling verzamelt het CvMF verschillende persoonsgegevens. Het gaat hierbij onder andere om naam- en adresgegevens, alsmede om gegevens met betrekking tot uw persoonlijke omstandigheden. Het is in de regel van belang dat het CvMF beschikt over algemene gegevens over uw gezondheid. Daaronder wordt verstaan persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid.

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om te kijken of de training voor u van toepassing is en behulpzaam is. Als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar is het noodzakelijk dat uw geboortedatum, en de gegevens van uw zorgverzekering op de factuur vermeld worden.

Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG). Het CvMF verwerkt geen persoonsgegevens wanneer dat niet nodig is.

Ten aanzien van gegevens over de gezondheid geldt het volgende: dergelijke persoonsgegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

CvMF ziet erop toe dat uw persoonsgegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. CvMF waarborgt de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zowel door middel van het treffen van (technische) veiligheidsmaatregelen. CvMF kan de vertrouwelijkheid echter nimmer volledig garanderen.

Uw rechten

Indien blijkt dat de door CvMF verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht CvMF te verzoeken de persoonsgegevens te wijzingen dan wel te verbeteren.

Het CvMF vernietigt de bewaarde gegevens van uw gegevens met betrekking tot de training binnen drie maanden na dagtekening van een daartoe schriftelijk door u gedaan verzoek. U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere door u aan te wijzen trainer.

De algemene bewaartermijn van uw dossier is een jaar, tenzij op een eerder tijdstip een verzoek om vernietiging wordt ingediend en gehonoreerd. Na afloop van de algemene bewaartermijn van een jaar zal CvMF uw inschrijfformulier in beginsel vernietigen.

Tot slot

U kunt contact opnemen met uw trainer als u na lezing van de privacyverklaring nog vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Ook in geval van klachten kunt u zich wenden tot uw trainer. Het CvMF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website van CvMF
www.centrumvoormindfulnessflevoland.nl vindt u altijd de geldende versie van de privacyverklaring.

Voor verdere informatie met betrekking tot uw privacy kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.